An Sgioba

 

Lucy Hannah
Lucy.jpg

Manaidseir (Fo-thrèanadh)

Bha Lucy na tè dhe na chiad clann riamh aig Fàs Mòr nuair a dh' fhosgail sinn ann an 2004. Tha i a-nis ag obair air Ceum ann an Obair Chloinne.

Màiri Ruiseal

Practitioner

Tha Màiri air a bhith ag obair ag Fàs Mòr o' chionn 2015 agus bi i ag obair aig àm lòn fhad's a tha i ag obair air PHD aig Sabhal Mòr Ostaig.

Màiri.png
Lilidh Caimbeul

Practitioner

Thòisich Lilidh còmhla ruinn mar phàirt dhen sgeama Phreantasachd Tòiseach aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha i a-nis na h-oileanach air cùrsa Gaelicis Foghlam agus mar phàirt dhen sgioba pàirt-ùine.

Raghnaid NicIain

Àrd cuidiche

IMG_0283[1].JPG

'S ann bho Sheffield a tha Raghnaid bho thùis is thàinig i dhan eilean airson cùrsa aig Sabhal Mòr Ostaig. Bhon a thòisich i aig Fàs Mòr tha i air SVQ3 Seirbheisean Sòisealta fhaighinn

Rachel Johnstone

 Thòisich Rachel obair còmhla ruinn fhad 's a bha i na h-oileanach aig Sabhal mòr Ostaig. Tha air a bhith ag obair làn uine còmhla ruinn bhon uair sin is tha i a-nise ag obair air an SVQ3.

 

Practitioner

Fas Mor logo