top of page

Gàidhlig

‘S e Ghàidhlig cànan luchd-obrach Fàs Mòr, ged a nithear feum den Bheurla airson clann a shocrachadh agus airson stiùireadh air slàinte is sàbhailteachd a chur an cèill.

Bhon a’ chiad latha aca ann am Fàs Mòr, thèid iarraidh air a’ chlann na tha iad a’ faireachdainn a mhìneachadh don luchd-obrach agus do chlann eile ann an cànan sam bith a tha freagarrach dhaibh pèin. Gheibh iad barrachd tuigse air a’ Ghàidhlig le bhith air an cuairteachadh leis a’ chànan agus a chluinntinn fhad ‘s a tha iad ris na gnothaichean àbhaisteach aca.

 

Gheibhear tuilleadh fios agus goireasan feumail bho Chomann nam Pàrant agus làrach-lìn Gaelic4Parents

DSC00781.JPG
IMG_3522.JPG

Thuirt pàrantan:

'Tha sinn cho toilichte le Fàs Mòr is an dòigh a thug iad Gàidhlig a-steach dhan teaghlach againn.'

'Tha comas a-nis aig mo mhac seinn, cunntas agus tuigsinn na Gàidhlig. Tha seo iongantach ann an àm cho goirid.'

Fàs Mòr is registered with the SCSWIS, the registration and inspection body for children and young people’s services in Scotland, registration number SC2003052372.   Registered as a charity in Scotland, SC036011 and company limited by guarantee Company No SC263270

Designed by GRAFICANNA

© Fas Mor 2021

bottom of page