A' Fàs leis a' Gàidhlig

IMG_3522.JPG
DSC00781.JPG

‘S i a’ Ghàidhlig cànan luchd-obrach Fàs Mòr, ged a nithear feum den Bheurla airson clann a shocrachadh agus airson stiùireadh air slàinte is sàbhailteachd a chur an cèill.

 

 

Bhon a’ chiad latha aca ann am Fàs Mòr, thèid iarraidh air a’ chloinn na tha iad a’ faireachdainn a mhìneachadh don luchd-obrach agus don chloinn eile ann an cànan sam bith a tha freagarrach dhaibh pèin. Gheibh iad barrachd tuigse air a’ Ghàidhlig a chionn ‘s gun tèid an cuairteachadh leis a’ chànan agus an dèidh dhaibh a’ Ghàidhlig a chluinntinn fhad ‘s a tha iad ris na gnothaichean àbhaisteach aca.

 

Gheibhear tuilleadh fios agus goireasan feumail bho Chomann nam Pàrant agus làrach-lìn Gaelic4Parents

Fas Mor logo